Παρέχουμε ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση των στελεχών και εργαζομένων της επιχείρησής σας. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται κατανοητές οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον από τους διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων της επιχείρησης και γίνεται συνειδητή η αξία της συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα με στόχο τον περιορισμό και την αποκατάσταση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, καθώς και η αξία της υιοθέτησης προσωπικών συμπεριφορών προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, μαθαίνουμε στα στελέχη των επιχειρήσεων να εντοπίζουν και να συμβουλεύονται τις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν αντίκτυπο στις παραγωγικές δραστηριότητες (στον ειδικότερο τομέα του ενδιαφέροντός τους).