Η εταιρεία αναλαμβάνει την περιβαλλοντική ανάλυση κινδύνου και την παρακολούθηση των πιθανών αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Η υπηρεσία αφορά στη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων που σχετίζονται με περιβαλλοντικές συνθήκες ή επιπτώσεις της λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να προσδιοριστεί και να ποσοτικοποιηθεί ο κίνδυνος σε όρους χρηματοοικονομικούς, κοινωνικούς, νομικούς και περιβαλλοντικούς. Επιπλέον, πραγματοποιείται παρακολούθηση του κινδύνου με την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών.