Η έννοια της κυκλικής οικονοµίας έρχεται να ανταποκριθεί στην φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της αυξανόµενης πίεσης από την παραγωγή και κατανάλωση των φυσικών πόρων. Επιπλέον, μας φέρνει στον πυρήνα βασικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, την 4η βιομηχανική επανάσταση, τα όρια της εμπορευματοποίησης των κοινών αγαθών, το ρόλο του κράτους, των παγκόσμιων φορέων, των αγορών και της κοινωνίας και γενικότερα με όλα όσα συγκροτούν την έννοια και το περιεχόμενο της βιώσιμης ανάπτυξης στην εποχή μας.

Σε αυτή τη διαμορφούμενη πραγματικότητα, η εταιρεία Qgreen αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο και σύμβουλο των φορέων χάραξης πολιτικής στην ανάπτυξη στρατηγικών και δράσεων κυκλική οικονομίας. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό στρατηγικών και μέτρων που περιλαμβάνουν νέες, καινοτόμες προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των πόρων, πολιτικές για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των κύκλων ζωής των προϊόντων.