Ο ρόλος των φορέων του δημόσιου τομέα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Από τη μια μεριά, οι ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ και λοιποί οργανισμοί εάν δεν ενσωματώσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στα τοπικά και περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, η κυκλική οικονομία θα παραμείνει κενό γράμμα, χωρίς πραγματική διείσδυση στις τοπικές κοινωνίες και αγορές. 

Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, η διαλογή των απορριμμάτων πόρτα-πόρτα με την υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων και δράσεων συμβάλλουν τόσο στην κατεύθυνση εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας όσο και στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών & Εθνικών στόχων διαχείρισης των αποβλήτων.

Στην Qgreen στηρίζουμε τους φορείς του δημοσίου στη μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων βιώσιμης διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα.