Η εταιρεία αναλαμβάνει την περιβαλλοντική ανάλυση κινδύνου και την περιβαλλοντική παρακολούθηση έργων διαχείρισης φυσικών πόρων και αποβλήτων. 

Η υπηρεσία αφορά στη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων που σχετίζονται με περιβαλλοντικές συνθήκες ή επιπτώσεις του έργου προς υλοποίηση ώστε να προσδιοριστεί και να ποσοτικοποιηθεί ο κίνδυνος σε όρους χρηματοοικονομικούς, κοινωνικούς, νομικούς και περιβαλλοντικούς. Επιπλέον, πραγματοποιείται παρακολούθηση του έργου με την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών.