Όσον αφορά την από 18.10.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού Ενός (1) Ατόμου με Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υποστήριξη της ατομικής επιχείρησης ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΤΣΑΚΩΝΑ με δ.τ Qgreen στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό «ΑΤΤΡ4-0325411» και τίτλο «Ιχνηλασιμότητα, Συλλογή, Ανάκτηση, και Ενεργειακή Αξιοποίηση Γεωργικών Πλαστικών Αποβλήτων με τη Συνδυασμένη Χρήση της τεχνολογίας αλυσίδας κοινοποιήσεων (Blockchain) και έξυπνης εφαρμογής ασύρματης/κινητής συσκευής» στο πλαίσιο της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» (ΕΣΠΑ 2014-2020) η κατάταξη και η βαθμολογια των υποψηφίων είναι:

  1. Χρήστος Τσομπανίδης , Χημικός Μηχανικός, Πληρή όλα τα απαραίτητα προσόντα και συγκέντρωσε 50 μόρια από τα επιθυμητά προσόντα.

Ο Χρήστος Τσομπανίδης είναι ο μοναδικός υποψήφιος που εκδήλωσε ενδιαφέρον στην παραπάνω πρόσκληση και που επιλέχθηκε στη βάση της διαδικασίας που περιγράφεται στην από 18.10.2023 σχετική πρόσκληση.